top of page
Voetbal spelen

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van L.T. Voetbalacademie

Bij inschrijving voor één van onze activiteiten of het aanvragen van één van onze andere diensten gaat u automatisch akkoord met de hieronder gestelde voorwaarden.

 

1. Definities

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die die de Overeenkomst met L.T. Voetbalacademie aangaat.
1.2 Deelnemer: de natuurlijk persoon die conform de Overeenkomst tussen L.T. Voetbalacademie en Opdrachtgever gebruik maakt van de diensten van L.T. Voetbalacademie.

1.3 Aanmeldingsformulier: het formulier dat deel uitmaakt van de website www.lt-voetbalacademie.com.
1.4 Overeenkomst: een overeenkomst ter zake van één of meer door L.T. Voetbalacademie ten behoeve van de Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.

1.5 Diensten: de diensten die door L.T. Voetbalacademie worden geleverd zijn: het verzorgen van voetbaltrainingen (zowel individueel als in groepsverband).
1.6 L.T. Voetbalacademie: Luke Eickhout en Thomas Verhoeven handelend onder de naam L.T. Voetbalacademie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85780421

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze activiteiten en op alle door ons aangegane schriftelijke overeenkomsten en via de aanmeldingsformulieren op onze website (www.lt-voetbalacademie.com).
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door L.T. Voetbalacademie uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien schriftelijk overeengekomen.

2.4 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van L.T. Voetbalacademie zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2 Met de inzending van het aanmeldformulier en het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden en Privacy Beleid door de opdrachtgever bevestigd de afzender dat deelnemer zich heeft opgegeven voor diensten van L.T. Voetbalacademie.

3.3 Overeenkomst is pas gesloten indien opdrachtgever van L.T. Voetbalacademie per email een bevestiging van de aanmelding heeft ontvangen.
3.4 Bij een gering aantal aanmeldingen kan L.T. Voetbalacademie besluiten de betreffende dienst niet te leveren door de activiteit te annuleren. De deelnemers die zich hiervoor hebben aangemeld ontvangen hiervan per e-mail bericht. Bij annulering volgt restitutie van het reeds betaalde bedrag binnen 14 dagen.

4. Betalingsvoorwaarden – procedure

4.1 Na inschrijving ontvangt de opdrachtgever een bevestiging van ontvangst met daarin een toelating of weigering van de door L.T. Voetbalacademie te leveren diensten. In dit whatsapp bericht is een betalingslink opgenomen zodat opdrachtgever via Ideal de betaling kan voldoen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank.
Uiteraard is het ook mogelijk zelf voor betaling zorg te dragen: maak het bedrag dan over naar het bankrekeningnummer van L.T. Voetbalacademie o.v.v. factuur- en debiteurnummer.

4.2 Bij L.T. Voetbalacademie bestaat de mogelijkheid om uw betaling in 1 of 2 termijnen te voldoen. Hieronder vindt u de details van beide betalingsmogelijkheden:

  1. Betaling in 1 termijn: Na uw bevestiging per WhatsApp ontvangt u een factuur. Wij hanteren een betalingstermijn van 7 dagen na de factuurdatum. U dient het volledige bedrag binnen deze termijn te betalen.

  2. Betaling in 2 termijnen: Na uw bevestiging per WhatsApp ontvangt u eveneens een factuur. Het eerste termijnbedrag zal 50% van het totale bedrag zijn. Dit dient binnen 7 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Het resterende bedrag zal 30 dagen later gefactureerd worden.

5. Annulering

5.1 Indien annulering van de overeenkomst niet binnen de wettelijke termijn van 7 dagen na totstandkoming van de overeenkomst wordt gedaan (waarbij datum van ontvangt e-mail leidend is), behoudt L.T. Voetbalacademie zich het recht hiervoor € 25,00 administratiekosten in rekening te brengen.

5.2 Annulering dient per e-mail (ltvoetbalacademie@gmail.com) of whatsapp (+31 40 720 1799) te geschieden.
5.3 Diensten van L.T. Voetbalacademie gaan in principe altijd door, tenzij er te weinig aanmeldingen zijn om een dienst door te laten gaan (zie artikel 3.4).
5.4 Indien L.T. Voetbalacademie door overmacht geheel of gedeeltelijk is verhinderd een of meer voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is L.T. Voetbalacademie gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever is gebonden.
5.5 Onder overmacht wordt mede verstaan, doch niet daartoe beperkt, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop L.T. Voetbalacademie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor L.T. Voetbalacademie niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder andere ziekten, epidemieën, natuurrampen, extreme weeromstandigheden (vanaf windkracht 8)en overmacht bij derden van wie L.T. Voetbalacademie op enigerlei wijze afhankelijk is worden daaronder inbegrepen. Extreme weersomstandigheden worden gezien als temperaturen boven de 25 graden en temperaturen van onder -5. L.T. Voetbalacademie heeft dan het recht de training kosteloos aftelasten.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Het deelnemen aan de diensten van de L.T. Voetbalacademie is geheel voor eigen risico van de deelnemer en is geheel vrijblijvend en op eigen initiatief.
6.2 L.T. Voetbalacademie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/diefstal, (im)materiële schade als gevolg van enig ongeval of letsel of blessures.

6.3 L.T. Voetbalacademie stelt zich niet aansprakelijk voor blessures welke voetballers oplopen bij de trainingen. L.T. Voetbalacademie is ook niet aansprakelijk voor reeds ontstane blessure (s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de voetballer.
6.4 L.T. Voetbalacademie aanvaart tevens geen aansprakelijkheid voor enige vorm van ongemak, medische problemen of letsel die ontstaan als gevolg van aangeboden drankjes, lunches of andere vormen van voedsel indien de opdrachtgever noch de deelnemer niet uitdrukkelijk kenbaar heeft gemaakt enige vorm van allergieën / intoleranties te hebben.

6.5 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor L.T. Voetbalacademie en/of enige derde is ontstaan direct of indirect van een toerekenbare tekortkoming – niet naleven van de gedragsregels onder Artikel 7- van deelnemer.
6.6 Opdrachtgever zal L.T. Voetbalacademie vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de overeenkomst.

 

7. Gedrag

7.1 Trainers, deelnemers en eventuele toeschouwers zijn te gast op de accommodatie waar getraind wordt. Hier dient met respect mee omgegaan te worden evenals met respect voor elkaar. Houdt men zich niet aan deze regel, dan wordt desbetreffende geschorst of verwijderd van L.T. Voetbalacademie, zonder restitutie van het reeds betaalde bedrag voor de dienst.

7.2 De deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met de trainingsmaterialen. Indien sprake is van moedwillige vernieling of beschadiging door een voetballer zullen de eventuele kosten verhaald worden op de betreffende deelnemer.
7.3 Wij verzoeken de deelnemer op tijd aanwezig te zijn, conform de per whatsapp bericht gegeven instructie. Bij te laat verschijnen kan deelname geweigerd worden.

7.4 Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainer alsmede ten opzichte van de overige deelnemers.
7.5 Indien een deelnemer zich niet correct gedraagt, zullen wij de deelnemer waarschuwen en indien nodig uitsluiten van de door de L.T. Voetbalacademie te leveren dienst. Blijft sprake van incorrect gedrag, dan zullen we met deelnemer en ouders in gesprek gaan en kan uitsluiting van verdere diensten van L.T. Voetbalacademie volgen.

 

8. Multimedia

8.1 Alle audio en/of visuele opnames door L.T. Voetbalacademie die tijdens het leveren van een dienst van L.T. Voetbalacademie gemaakt zijn, zijn automatisch eigendom van L.T. Voetbalacademie. L.T. Voetbalacademie behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, flyers , social media en promotiedoeleinden.

8.2 Bij aanmelding voor een dienst van L.T. Voetbalacademie geeft men L.T. Voetbalacademie recht beelden te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden van L.T. Voetbalacademie.
8.3 Bij aanmelding voor een dienst van L.T. Voetbalacademie geeft men L.T. Voetbalacademie het recht om opgegeven gegevens (voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum) te bewaren in een deelnemersbestand. L.T. Voetbalacademie bewaart en gebruikt het opgegeven e-mailadres voor eventuele marketingdoeleinden zoals promotieactiviteiten.

 

9. Klachten

9.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst kunnen per e-mail (ltvoetbalacademie@gmail.com) ingediend worden bij L.T. Voetbalacademie. L.T. Voetbalacademie zal klachten op een zorgvuldige wijze behandelen.

 

10. Afwijking

10.1 Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, moeten schriftelijk tussen L.T. Voetbalacademie en opdrachtgever worden vastgelegd.

 

11. Disclaimer

11.1 L.T. Voetbalacademie en haar medewerkers of vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door deelname aan de door L.T. Voetbalacademie geleverde diensten.
11.2 L.T. Voetbalacademie bepaalt welke aanmeldingen ze wel en niet accepteren zonder verdere opgaaf van reden.
11.3 De inhoud van de algemene voorwaarden zijn te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Alle geschillen van welke aard dan ook verband houdende met en/of voortvloeiende uit de door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte diensten worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

 

Wilt u gebruik maken van één van uw rechten, dan doet u dat als volgt. U kunt uw verzoek per e-mail sturen naar ltvoetbalacademie@gmail.com

Voor vragen over dit privacy beleid en over het beleid van L.T. Voetbalacademie kunt u contact opnemen met ltvoetbalacademie@gmail.com

bottom of page